Dziś tylko krótkie ogłoszenie…

Krakowski Oddział PTChem, zaprasza na kolejne posiedzenie naukowe:

Temat: Utleniająca degradacja poliolefin do wosków – badania i wdrożenia

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak (Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny)

Data i czas: 18. kwietnia (środa) 2012 r., godz. 17:00

Miejsce: Sala Wschodnia na Wydziale Chemii UJ, ul. Ingardena 3, Kraków

Tym razem wraz z zaproszeniem na powyższy wykład dostałem również informację o samym prelegencie, której fragment pozwolę sobie zamieścić poniżej.

Prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak – Kierownik Zespołu Przemysłowej Syntezy Organicznej

Zainteresowania badawcze profesora Zawadiaka związane są od samego początku kariery naukowej z procesami utleniania w fazie ciekłej. Za jedno z większych swoich osiągnięć naukowych uważa prace nad otrzymywaniem nadtlenku dikumylowego.

Kariera naukowa:

  • 2002 – Tytuł profesora,
  • 1991 – Doktor habilitowany
  • 1975 – Doktor nauk technicznych z zakresu „technologii chemicznej”
  • 1970 – Magister inżynier chemik specjalność „technologia podstawowej syntezy organicznej”

Zainteresowania naukowe:

  • Nauki techniczne, technologia chemiczna organiczna, procesy utleniania w fazie ciekłej, synteza i badanie właściwości związków nadtlenowych. Synteza związków z grupy „fine chemicals”,
  • Transfer technologii, bezpieczeństwo procesowe.